Skip to content

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Algemeen
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • InterVocaal: ingeschrevene bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34163098 die wordt vertegenwoordigd door haar directie.
 • Deelnemer: natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 12 jaar die als lid deel uitmaken van één van de koorprojecten (projectkoorkoren, inloopkoren, zangweekenden, zangdagen) van InterVocaal. Voor minderjarigen geldt dat zij enkel deelnemer kunnen zijn met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 • Opdrachtgever: degene die InterVocaal een opdracht verstrekt voor het verzorgen van een zangworkshop/teambuilding
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door InterVocaal ten behoeve van deelnemende zangers en bedrijven/instellingen die InterVocaal inhuren.
 • Artikel 2 Doelstelling InterVocaal
 • InterVocaal is een organisatie die zang inzet als verbindend element. Bij bedrijven en andere organisatiestructuren wordt zang ingezet als teambuildingselement. Voor particulieren organiseert InterVocaal wisselende koorprojecten op verschillende plekken in Nederland. InterVocaal wil amateurzangers de gelegenheid bieden om ontspannen te zingen binnen een groep van gelijkgestemden. Repetities zullen worden geleid door een ervaren en enthousiaste dirigent.
 • InterVocaal kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Deelname aan het koor staat derhalve in beginsel open voor alle geïnteresseerden van 16 tot en met 65+ jaar.
 • Artikel 3 Totstandkoming deelname koor
 • Aanmelding voor deelname aan een inloopkoor is niet mogelijk en komt tot stand door aankoop van een toegangsbewijs aan de kassa.
 • Deelname aan een koorproject van een projectkoor komt tot stand middels ‘aanmelding’.
 • Aanmelding geschiedt schriftelijk of via het op de website van InterVocaal geplaatste inschrijfformulier.
 • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 • Artikel 4 Verplichtingen InterVocaal koorprojecten
 • InterVocaal is gehouden zorg te dragen voor:
 • Geplande koorrepetities zoals vermeld op de website (met uitzondering van overmacht situaties, zoals extreme weersomstandigheden, rampen of andere onvoorziene en extreme situaties die buiten de macht van InterVocaal vallen).
 • Geschikte en veilige repetitieruimten, bij voorkeur op een vaste locatie waarbij tevens sanitaire voorzieningen aanwezig dienen te zijn;
 • Verplaatsing van de repetitie voor zover redelijkerwijs mogelijk bij afwezigheid van de dirigent;
 • Geschikte en leesbare bladmuziek die begrijpelijk is voor alle niveaus;
 • Artikel 5 Verplichtingen leden
 • De deelnemers zijn gehouden:
 • Onderhavige algemene voorwaarden in acht te nemen;
 • Zich te conformeren aan de geldende gedragsregels;
 • Blijk te geven van voldoende motivatie door regelmatig op repetities te verschijnen en deel te nemen aan de door InterVocaal georganiseerde concerten.
 • De contributie tijdig te voldoen.
 • Artikel 6 Contributie en betaling
 • InterVocaal brengt kosten in rekening voor deelname. De kosten voor de projectkoren worden per aangeboden repetitieperiode (7 repetities en een uitvoering) berekend en bedraagt €75,- inclusief BTW, onder voorbehoud van wijzigingen. De deelnemers dienen de kosten vooruit te betalen, ofwel direct bij aanmelding, ofwel uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste repetitie.
 • Tot een maand voor aanvang wordt bij annulering van deelname aan een projectkoor de contributie teruggestort, met inhouding van €10,- annuleringskosten. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het projectkoor wordt €20,- aan annuleringskosten ingehouden. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt €30,- ingehouden op het totaalbedrag. Twee dagen voor aanvang van het projectkoor is restitutie na annulering niet meer mogelijk.
 • De verschuldigde contributie dient te worden overgemaakt op IBAN NL80INGB0007321983 t.n.v. InterVocaal onder vermelding van ‘naam deelnemer, contributie projectkoor xx, jaartal’.
 • Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen, pandemieën en andere onvoorziene extreme situaties die buiten de macht van InterVocaal liggen), heeft het lid geen recht op restitutie.
 • Artikel 7 Gebruik bladmuziek
 • De door InterVocaal verstrekte bladmuziek blijft altijd intellectueel eigendom van InterVocaal en mag derhalve niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd.
 • Artikel 8 Opzegging door InterVocaal
 • InterVocaal is gerechtigd een deelnemer te vragen van verdere deelname af te zien bij onvoldoende geschiktheid. De resterende deelnamekosten (afgerond op €10,-/repetitie) worden gerestitueerd.
 • Opzegging door InterVocaal geschiedt mondeling.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.
 • Artikel 9 Opzegging door een lid na aanvang projectkoor
 • Reeds betaalde contributie wordt in beginsel niet gerestitueerd.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.
 • In geval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap automatisch en eventueel te veel betaalde contributie zal worden gerestitueerd.
 • Artikel 10 Aansprakelijkheid InterVocaal
 • Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten, is InterVocaal slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van haar opzet of grove schuld en aan haar toerekenbaar is.
 • InterVocaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens een lid verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van InterVocaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • InterVocaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. InterVocaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en inkomstensderving.
 • Artikel 11 Annulering
 • InterVocaal behoudt zich het recht voor een evenement te annuleren indien daartoe tot InterVocaal voldoende reden aanwezig wordt geacht, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde ticketgelden, na aftrek van eventuele administratiekosten, tenzij annulering plaatsvindt ten gevolge van overmacht. InterVocaal zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de annulering. Zonder annulering van een evenement is er geen enkel recht op restitutie.
 • Artikel 12 Overige bepalingen
 • Indien er een geschil ontstaat tussen een lid en InterVocaal, treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten.
 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Op alle door InterVocaal geleverde diensten alsmede onderhavige algemene voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • InterVocaal behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.